Giỏ hàng

Đại hội đồng Cổ đông


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông | TẢI VỀ
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 1. Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
 2. Hướng dẫn tiêu chuẩn đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
 3. Biên bản ủy quyền đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
 4. Giấy ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
 5. Giấy xác nhận dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông | TẢI VỀ
 2. Hướng dẫn tiêu chuẩn dự Đại hội đồng Cổ đông | TẢI VỀ
 3. Giấy triệu tập họp cổ đông | TẢI VỀ
 4. Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ May Yên Thế 2022-2027 | TẢI VỀ
 5. Biên bản ủy quyền dự ĐHĐCĐ | TẢI VỀ
 

 

Được hỗ trợ bởi Dịch